Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych w hotelu Orbita

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) zwanej dalej RODO, informuję:

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych (zwanego dalej ADO lub Centrum):

Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu:

·         ul. Lubińska 53, 53-623 Wrocław,

·         e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·         tel. +48 71 73 88200

W kwestiach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych

Moniką Tyborowską

·         ul. Lubińska 53, 53-623 Wrocław,

·         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przetwarzamy dane osobowe

1.    nabywców karnetów wstępu na zajęcia sportowo-ruchowe odbywających się w obiektach Centrum;

2.    uczestników imprez, w tym półkolonii, organizowanych przez Centrum; 

3.    klientów korzystających z usług hotelowych ośrodka Orbita:

4.    pracowników i współpracowników wykonujących pracę na rzecz Centrum; 

5.    osób związanych z Centrum umowami cywilnoprawnymi obejmującymi realizację zadań statutowych Centrum; 

6.    osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz ich pracowników wykonujących prace dla Centrum w charakterze podwykonawcy;

7.    osób zarejestrowanych przez system monitoringu.

Wykorzystujemy Państwa dane w celu

1.    realizacji umowy sprzedaży karnetów wstępu na zajęcia sportowo-ruchowe odbywające się w Centrum przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;

2.    realizacja obowiązków wynikających ze zgłoszenia się Państwa do danej imprezy organizowanej przez Centrum przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;

3.    realizacja obowiązków wynikających z zawartych umów przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu; 

4.    wykonania ciążących obowiązków prawnych – art. 6 ust. 1 c RODO, takich jak:

·         wystawianie i przechowywanie umów, faktur oraz dokumentów księgowych, 

·         udzielanie odpowiedzi na zgłoszone informacje i skargi przez czas wykonywania obowiązków, tj. wystawiania faktur, przechowywania dokumentacji dla celów podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w którym ADO może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa; 

5.    wykrywania nadużyć umowy– w związku z nienależytym wykonywaniem umowy przez czas jej trwania oraz z uwagi na dochodzenie roszczeń lub organów ścigania przez okres trwania postępowania w obszarze ich dochodzenia; podstawę prawną stanowi wykonanie umowy i uzasadniony interes ADO; 

6.    ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – w szczególności dochodzenie roszczeń finansowych z tytułu nieopłaconych należności za świadczone usług;

7.    ochrony osób i mienia, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie i wokół terenu w ośrodkach Centrum - w przypadku danych z monitoringu – ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. obejmujący zapewnienie możliwości reagowania przez administratora w sytuacjach zaistnienia incydentów zakłócających porządek oraz zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia na terenie administratora a ponadto zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na podstawie art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy. Zapisy z monitoringu  przechowywane są przez okres ok. 30 dni od dnia nagrania. Po upływie ww. okresu nagrania obrazu z monitoringu są nadpisywane przez kolejne zapisy z monitoringu

Możemy udostępniać Państwa dane

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług internetowych, którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. podmiotom dostarczającym usługi IT. ADO nie będzie przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Mają Państwo prawo do

1.    dostępu do danych – uzyskanie informacji na temat przetwarzanych przez ADO jak i prawo do uzyskania kopii danych;

2.    sprostowania danych– poprawienia ich treści wobec istniejących rozbieżności pomiędzy treścią przekazanych danych, a ich aktualną wersją, w szczególności niniejsze prawo dotyczy zgłoszenia konieczności poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych (nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu);

3.    ograniczenia przetwarzania– wstrzymania operacji na przekazanych danych osobowych (nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu); 

4.    przeniesienia danych– do innego ADO lub do Państwa w zakresie wynikającym z brzmienia art. 20 RODO (nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu);

5.    usunięcia danych (bycia zapomnianym)– które przetwarzane są bezpodstawnie, w zakresie wynikającym z art. 17 RODO (nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu);

6.    złożenia sprzeciwu– art. 21 ust. 2 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw do ADO– z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją– wobec         przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania (nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu);

7.    złożenia skargi– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych w zakresie danych dotyczących osoby zgłaszającej, jeżeli uważa ona, że jej dane przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa. 

Chcąc skorzystać z wymienionych uprawnień należy złożyć pisemny wniosek lub sprzeciw na wyżej wskazany adres, z zastrzeżeniem, iż skargę składa się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in